Érkezés *
Távozás *
Általános Szerződési Feltételek
1. A Szolgáltató adatai
Divinus Hotel Üzemeltető Kft.
Rövidített elnevezés: Divinus Hotel Kft.
Székhely: 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 1.
Telefon: 06 52 510 900 Telefax : 06 52 510 915
Adószám: 13838623-209
Cégjegyzékszám: 09 09 014920
 
2. Az általános szerződési feltételek  szabályozzák a Divinus Hotel, mint szálláshely szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos általános szabályokat, de nem zárják ki egyedi megállapodások kötését,  melynek feltételei eltérhetnek jelen feltételektől.
 
3. Szerződő felek
A Szolgáltató és a vendég vagy megrendelő (a továbbiakban Vendég).
Vendég: az aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.
Ha a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) rendeli meg a szolgáltatást, akkor a feltételeket a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Amennyiben a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés valamely feltételről nem rendelkezik, arra a jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF)  kell alkalmazni. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 
4. A foglalás módja, a szerződés létrejötte
Szolgáltató az elektronikus úton (pl. email) hozzá érkezett, ill. általa küldött üzenetet írásban tett nyilatkozatnak tekinti.
Szolgáltató a Vendég érdeklődésére legkésőbb 72 órán belül írásbeli ajánlatot küld.
Amennyiben az ajánlatra nem érkezik megrendelés Vendég részéről 72 órán belül, akkor megszűnik Szolgáltató ajánlati kötöttsége. A Vendég és Szolgáltató közötti szerződés a Vendég által küldött megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, és írásbeli szerződésnek minősül.  A szóbeli visszaigazolás, a szerződés szóbeli módosítása vagy kiegészítése érvénytelen.
Ha a Vendég a visszaigazolásban rögzített időtartam letelte előtt véglegesen felhagy a szolgáltatás igénybevételével, a Szolgáltatónak jogában áll a teljes megrendelt időtartamra felszámítani a szolgáltatás díját, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére ismét  értékesítheti.
A Vendég köteles előleget fizetni a lefoglalt szállás és szolgáltatások  értékének megfelelően a Szolgáltató által elfogadott formában.
Amennyiben a Vendég meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatás igénybevételének idejét, ahhoz a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató feltételként szabhatja a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 
5. Lemondási feltételek szállás szolgáltatás esetén
Amennyiben a Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának kézhezvételéig lemondja a szállásfoglalást, kötbért nem kell fizetnie. A kötbér mértékét a visszaigazolás tartalmazza.
Eseti foglalás esetén amennyiben a Vendég az érkezése előtti 48. óráig lemondja a szállásfoglalást, kötbért nem kell fizetnie.
Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által előre meghatározott ún. csomag szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: csomag szolgáltatás), és a Vendég az érkezése előtti 7. napig lemondja a szállásfoglalást, kötbért nem kell fizetnie (kivéve, ha a visszaigazolásban külön feltételt köt ki a Szolgáltató).
Kiemelt időszakokban  (pl. szilveszter, augusztus 20.) a Szolgáltatónak jogában áll fentiektől eltérő lemondási feltételeket meghatározni.
Amennyiben a Vendég nem mondja le a Szolgáltatást, de nem is veszi igénybe azt (no show), akkor a Szolgáltatót kötbér illeti meg, amelynek összege a megrendelt szolgáltatás díjával egyezik meg.
 
6. Árak
A szálloda rack rate szoba árai, illetve a csomag szolgáltatás árai a honlapon kerülnek feltüntetésre, és a recepción megtekinthetők. Az árak – amennyiben Szolgáltató másként nem rendelkezik – bruttó árak, a mindenkor érvényes ÁFA-t tartalmazzák. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, átháríthatja a Vendégre. Az egyéb szolgáltatások árait Szolgáltató a szálloda egyéb helyiségeiben (pl. wellness) kifüggesztve ismerteti. Az árakat Szolgáltató előzetes értesítés nélkül  bármikor módosíthatja.
 
7. Fizetési feltételek
A Vendég legalább a megrendelt szolgáltatás díjának 50 %-át köteles megfizetni Szolgáltató részére a Divinus Hotelbe való megérkezés előtt min. 24 órával, azonban eddig az időpontig Szolgáltató a teljes ellenérték megfizetését is kérheti. A Vendég az általa  igénybe vett szolgáltatás ellenértékét legkésőbb a távozáskor köteles megfizetni. A Szolgáltató jogosult részszámla kiállítására.
A Vendég fizetési kötelezettségének átutalással, bankkártya garancia megadásával, SZÉP kártyával, vagy hitelkártya felhasználásával tehet eleget. (Szolgáltató meghatározhatja az általa elfogadott kártyákat pl. Diners Club kártyát nem fogad el.)
Amennyiben Vendég fizetési kötelezettségének készpénzben kíván eleget tenni, a fizetés Forint, EURO vagy USA dollár pénznemben történhet.
Amennyiben a Vendég valutában tesz eleget fizetési kötelezettségének, az átváltási árfolyam az elutazás napján érvényes, az MKB BANK Zrt. által meghatározott napi árfolyam.
A szálláshely honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:
Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay
Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club, American Express
Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya
 
8. A Vendég jogai és kötelezettségei
A Vendég az érkezés napján 14 órától kezdődően foglalhatja el a szobát, és a távozás napján 10 óráig köteles elhagyni azt.
Ha a Vendég a távozás napján 11 óra után sem hagyja el a szobát, Szolgáltató jogosult a szoba típusának megfelelő, a honlapon közzétett egy napi díjat felszámítani.
A Vendég köteles a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni a szerződésben meghatározott módon és időben.
A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodjon a szállodában.
A Vendég köteles a szállodában érvényes házirendet betartani. (A szállodára vonatkozó érvényes házirend a szálloda recepcióján megtekinthető.)
A szobában vagy annak berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendégnek meg kell térítenie, az aktuális árjegyzék a recepción található.
A Vendég az általa a szálloda teljes területén szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt köteles megtéríteni.
A Vendég  panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz felvételének helye: a szálloda recepciója.
 
9. A Szolgáltató jogai és kötelességei
A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a visszaigazolásnak  megfelelően teljesíteni.
Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottjai a Vendégnek okoznak – kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.
A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ küldeni.
Amennyiben a Szolgáltató saját hibájából nem tudja biztosítani az általa vállalt szolgáltatásokat, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni. Köteles a visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségének eleget tesz, és a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szolgáltatóval szemben a Vendég nem élhet.
Amennyiben a vendég részére előlegkérő levél került kiküldésre és az abban kért összeget a vendég nem fizeti meg a Szolgáltató a rendelkezésére álló elérhetőségeken megkeresi. Amennyiben 3 napon belül nem reagál a Vendég akkor a Szolgáltatónak jogában áll törölni a foglalást.
A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szálloda egyéb helyiségeit,
– a Vendég a szálláshely biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
– a Vendég fertőző betegségben szenved
– nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
A szálloda fenntartja a jogot, hogy a foglalást esetleges téves árközlés, elgépelés vagy egyéb hiba esetén 24 órán belül lemondja.
 
10. Egyéb feltételek
Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel. A Szolgáltató az esetleges orvosi és eljárási költségeknek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk megtérítésére tart igényt a Vendég vagy  a Vendég hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről.
 
A Szálláshelyre háziállat nem vihető be.
 
Vis major bekövetkezése (pl. háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk) bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességei teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 
A szerződésből eredő jogvita esetén a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.
 
Konferencia tartása, csoport (min. 3 fő) elhelyezése, ill. amennyiben a Vendég jogi személy a jelen általános szerződési feltételek csak abban az esetben alkalmazhatóak, amennyiben Szolgáltató és a másik fél között létrejött szerződés az adott kérdésről nem rendelkezik.
Üdvözöljük

a Hotel Divinus***** Superiorban

Tapasztalja meg a valódi luxus érintését, az exkluzivitás és a kultúra modern összhangját szállodánkban!

Válassza Debrecen ékkövét exkluzív rendezvényei és kikapcsolódása helyszínéül, hogy átélhesse a lenyűgöző Hotel Divinus***** Superior csodáját!

2022. december 16-tól káprázatos élményvilággal várja Önöket a Hotel Divinus***** Superior vadonatúj wellness részlege, hogy luxus környezetben, a Nagyerdő Ékkövében tölthessék megérdemelt pihenésüket vendégeink.

Hotel Divinus*****

Ajándékutalvány

Ajándékozza meg szeretteit Divinus életérzéssel!

Válassza ajándékutalványaink egyikét, és szerezzen örömet exkluzív élményekkel. Garantáltan a legtökéletesebb meglepetés, hiszen ki ne vágyna az ötcsillagos kényelemre és kényeztetésre.

Szeretteinek nem lesz más dolga, csupán átadni magukat a kellemes hangulatnak és az igazi, jól megérdemelt luxus pihenésnek.

Az utalványt kényelmesen online is megvásárolhatja, és azonnal küldjük e-mail címére a letölthető formátumot. Így egyszerűen, minimális időráfordítással repítheti a fényűző kényelem szigetére szeretteit.

További információ: + 36 52 510 900, info@hoteldivinus.hu

Ajándékutalvány | Hotel Divinus*****
Törzsvendégprogram | Hotel Divinus*****

Törzsvendégprogram

Szállodánkat és szolgáltatásait rendszeresen igénybevevő kedves vendégeink számára Divinus***** Törzsvendég Programot hoztunk létre. Bízunk benne, hogy minél több kedves vendégünknek szerezhetünk vagy már szereztünk pihentető, kellemes perceket, és újra és ...

Vendégeink
Véleménye