Érkezés *
Távozás *
Általános Szerződési Feltételek
1. A Szolgáltató adatai:
Divinus Hotel Üzemeltető Kft.
Rövidített elnevezés: Divinus Hotel Kft.
Székhely: 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 1.
Telefon: 06-52-510-900 Telefax : 06-52-510-915
Adószám: 13838623-209
Cégjegyzékszám: 09 09 014920
 
2. Az általános szerződési feltételek  szabályozzák a Divinus Hotel, mint szálláshely szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos általános szabályokat, de nem zárják ki egyedi megállapodások kötését,  melynek feltételei eltérhetnek jelen feltételektől.
 
3. Szerződő felek:
A Szolgáltató és a vendég vagy megrendelő (a továbbiakban Vendég).
Vendég: az aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.
Ha a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) rendeli meg a szolgáltatást, akkor a feltételeket a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Amennyiben a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés valamely feltételről nem rendelkezik, arra a jelen Általános Szerződési Feltételeket ( továbbiakban ÁSZF )  kell alkalmazni. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 
4. A foglalás módja, a szerződés létrejötte:
Szolgáltató az elektronikus úton (pl. email) hozzá érkezett, ill. általa küldött üzenetet írásban tett nyilatkozatnak tekinti.
Szolgáltató a Vendég érdeklődésére legkésőbb 72 órán belül írásbeli ajánlatot küld.
Amennyiben az ajánlatra nem érkezik megrendelés Vendég részéről 72 órán belül, akkor megszűnik Szolgáltató ajánlati kötöttsége. A Vendég és Szolgáltató közötti szerződés a Vendég által küldött megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, és írásbeli szerződésnek minősül.  A szóbeli visszaigazolás, a szerződés szóbeli módosítása vagy kiegészítése érvénytelen.
Ha a Vendég a visszaigazolásban rögzített időtartam letelte előtt véglegesen felhagy a szolgáltatás igénybevételével, a Szolgáltatónak jogában áll a teljes megrendelt időtartamra felszámítani a szolgáltatás díját, illetve a szolgáltatást harmadik személy részére ismét  értékesítheti.
A Vendég köteles előleget fizetni a lefoglalt szállás és szolgáltatások  értékének megfelelően a Szolgáltató által elfogadott formában.
Amennyiben a Vendég meg kívánja hosszabbítani a szolgáltatás igénybevételének idejét, ahhoz a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató feltételként szabhatja a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
 
5. Lemondási feltételek szállás szolgáltatás esetén:
Amennyiben a Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának kézhezvételéig lemondja a szállásfoglalást, kötbért nem kell fizetnie. A kötbér mértékét a visszaigazolás tartalmazza.
Eseti foglalás esetén amennyiben a Vendég az érkezése előtti 48. óráig lemondja a szállásfoglalást, kötbért nem kell fizetnie.
Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által előre meghatározott ún. csomag szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban: csomag szolgáltatás), és a Vendég az érkezése előtti 7. napig lemondja a szállásfoglalást, kötbért nem kell fizetnie. (kivéve, ha a visszaigazolásban külön feltételt köt ki a Szolgáltató )
Kiemelt időszakokban  (pl. szilveszter, augusztus 20.) a Szolgáltatónak jogában áll fentiektől eltérő lemondási feltételeket meghatározni.
Amennyiben a Vendég nem mondja le a Szolgáltatást, de nem is veszi igénybe azt (no show), akkor a Szolgáltatót kötbér illeti meg, amelynek összege a megrendelt szolgáltatás díjával egyezik meg.
 
6. Árak
A szálloda rack rate szoba árai, illetve a csomag szolgáltatás árai a honlapon kerülnek feltüntetésre, és a recepción megtekinthetők. Az árak – amennyiben Szolgáltató másként nem rendelkezik – bruttó árak, a mindenkor érvényes ÁFA-t tartalmazzák. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, átháríthatja a Vendégre. Az egyéb szolgáltatások árait Szolgáltató a szálloda egyéb helyiségeiben (pl. wellness) kifüggesztve ismerteti. Az árakat Szolgáltató előzetes értesítés nélkül  bármikor módosíthatja.
 
7. Fizetési feltételek
A Vendég legalább a megrendelt szolgáltatás díjának 50 %-át köteles megfizetni Szolgáltató részére a Divinus Hotelbe való megérkezés előtt min. 24 órával, azonban eddig az időpontig Szolgáltató a teljes ellenérték megfizetését is kérheti. A Vendég az általa  igénybe vett szolgáltatás ellenértékét legkésőbb a távozáskor köteles megfizetni. A Szolgáltató jogosult részszámla kiállítására.
A Vendég fizetési kötelezettségének átutalással, bankkártya garancia megadásával, SZÉP kártyával, vagy hitelkártya felhasználásával tehet eleget. (Szolgáltató meghatározhatja az általa elfogadott kártyákat pl. Diners Club kártyát nem fogad el. )
Amennyiben Vendég fizetési kötelezettségének készpénzben kíván eleget tenni, a fizetés Forint, EURO vagy USA dollár pénznemben történhet.
Amennyiben a Vendég valutában tesz eleget fizetési kötelezettségének, az átváltási árfolyam az elutazás napján érvényes, az MKB BANK Zrt. által meghatározott napi árfolyam.
A szálláshely honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:
Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay
Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club, American Express
Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya
 
8. A Vendég jogai és kötelezettségei :
A Vendég az érkezés napján 14.00 órától kezdődően foglalhatja el a szobát, és a távozás napján 10.00 óráig köteles elhagyni azt.
Ha a Vendég a távozás napján 11 óra után sem hagyja el a szobát, Szolgáltató jogosult a szoba típusának megfelelő, a honlapon közzétett egy napi díjat felszámítani.
A Vendég köteles a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni a szerződésben meghatározott módon és időben.
A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében tartózkodjon a szállodában.
A Vendég köteles a szállodában érvényes házirendet betartani. ( A szállodára vonatkozó érvényes házirend a szálloda recepcióján megtekinthető. )
A szobában vagy annak berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendégnek meg kell térítenie, az aktuális árjegyzék a recepción található.
A Vendég az általa a szálloda teljes területén szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt köteles megtéríteni.
A Vendég  panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz felvételének helye: a szálloda recepciója.
 
9. A Szolgáltató jogai és kötelességei :
A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a visszaigazolásnak  megfelelően teljesíteni.
Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottjai a Vendégnek okoznak – kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.
A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ küldeni.
Amennyiben a Szolgáltató saját hibájából nem tudja biztosítani az általa vállalt szolgáltatásokat, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről gondoskodni. Köteles a visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségének eleget tesz, és a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szolgáltatóval szemben a Vendég nem élhet.
Amennyiben a vendég részére előlegkérő levél került kiküldésre és az abban kért összeget a vendég nem fizeti meg a Szolgáltató a rendelkezésére álló elérhetőségeken megkeresi. Amennyiben 3 napon belül nem reagál a Vendég akkor a Szolgáltatónak jogában áll törölni a foglalást.
A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szálloda egyéb helyiségeit,
– a Vendég a szálláshely biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
– a Vendég fertőző betegségben szenved
– nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.
A szálloda fenntartja a jogot, hogy a foglalást esetleges téves árközlés, elgépelés vagy egyéb hiba esetén 24 órán belül lemondja.
 
10. Egyéb feltételek :
Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel. A Szolgáltató az esetleges orvosi és eljárási költségeknek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk megtérítésére tart igényt a Vendég vagy  a Vendég hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről.
 
A Szálláshelyre háziállat nem vihető be.
 
Vis major bekövetkezése (pl. háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk) bármely felet felmenti a Szerződésből eredő kötelességei teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 
A szerződésből eredő jogvita esetén a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.
 
Konferencia tartása, csoport (minimum 3. fő) elhelyezése, ill. amennyiben a Vendég jogi személy a jelen általános szerződési feltételek csak abban az esetben alkalmazhatóak, amennyiben Szolgáltató és a másik fél között létrejött szerződés az adott kérdésről nem rendelkezik.
Üdvözöljük

a Hotel Divinus*****-ban

Tapasztalja meg a valódi luxus érintését, az exkluzivitás és a kultúra modern összhangját szállodánkban!

Válassza Debrecen ékkövét exkluzív rendezvényei és kikapcsolódása helyszínéül, hogy átélhesse a lenyűgöző Hotel Divinus csodáját!

2022. december 16-tól káprázatos élményvilággal várja Önöket a Hotel Divinus vadonatúj wellness részlege, hogy luxus környezetben, a Nagyerdő Ékkövében tölthessék megérdemelt pihenésüket vendégeink.

 

Hotel Divinus*****

Ajándékutalvány

Ajándékozza meg szeretteit Divinus életérzéssel!

Válassza ajándékutalványaink egyikét, és szerezzen örömet exkluzív élményekkel. Garantáltan a legtökéletesebb meglepetés, hiszen ki ne vágyna az ötcsillagos kényelemre és kényeztetésre.

Szeretteinek nem lesz más dolga, csupán átadni magukat a kellemes hangulatnak és az igazi, jól megérdemelt luxus pihenésnek.

Az utalványt kényelmesen online is megvásárolhatja, és azonnal küldjük e-mail címére a letölthető ajándékutalványt. Így egyszerűen, minimális időráfordítással repítheti a fényűző kényelem szigetére szeretteit.

Ajándékutalvány | Hotel Divinus*****
Törzsvendégprogram | Hotel Divinus*****

Törzsvendégprogram

Szállodánkat és szolgáltatásait rendszeresen igénybevevő kedves vendégeink számára Divinus***** Törzsvendég Programot hoztunk létre.
Bízunk benne, ...

Vendégeink
Véleménye