Adatvédelmi tájékoztató a Divinus Hotel Kft. internetes honlapjának látogatói  részére

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:                           Divinus Hotel Üzemeltető Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                    09-09-014920
Adatkezelő adószáma:                                 13838623-2-09
Adatkezelő KSH száma:                                13838623-5510-113-09
Adatkezelő székhelye:                                  4032 Debrecen, Nagyerdei Krt.

Adatkezelő bankszámlaszáma:                  MKB 10300002-10307716-49020017

Adatkezelési képviselő:                                Szoboszlai Attila

Adatkezelő elérhetősége:                             front@hoteldivinus.hu
Adatkezelő weboldala:                                 www.hoteldivinus.hu
Adatkezelő telefonszáma:                           52/510-900
Adatkezelő fax száma:                                 52/510-901

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy rögzítse a Divinus Hotel Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott és az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában meghatározott kezelési elveket, amelyeket Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival, a honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. Az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat hatálya kiterjed Adatkezelő minden részlegére és az adatkezelésbe bevont szerződéses alvállalkozókra akik a Divinus Hotel Üzemeltető Kft megbízásából Adatkezelést végeznek.

Adatkezelő fontosnak tartja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

Adatkezelő célja, hogy ismertesse az érintettekkel az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés jogalapját.

2. Jogszabályi háttér

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a);

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

3. Fogalmak

 • adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen annak gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős:az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő:az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
 • adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 • bűnügyi személyes adat:a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 • EGT-állam:  az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • különleges adat:
 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 • nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

4. Adatvédelmi és Adatbiztonsági elvek

A Divinus Hotel Üzemeltető Kft. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata alapján végez adatkezelési tevékenységet a jelen felülettel kapcsolatos személyes adatokat illetően. Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden részlegénél folytatott valamennyi folyamatra.

Személyes adat kezelésére csak az előírások teljesítésének érdekében és az előírások betartásával van lehetőség. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Adatkezelő mindenkori ügyvezetője, a szálloda szolgáltatás összetett tevékenységének figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem rendszerét és az ide vonatkozó feladat és hatásköröket. Adatkezelő minden munkatársa és adatkezeléssel megbízott partnere a munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személy ne tekinthessen be személyes adatokba és arról, hogy a személyes adatok elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető.

Adatkezelő adatkezelési rendszerének felügyeletét az adatvédelmi képviselő és a mindenkori ügyvezető látja el.

Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről Adatkezelőtől, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Ez alól kivételt képeznek a jogszabályban elrendelt adatkezelések. Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül megküldi az adatkezelés szempontjából hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez aki, az érintett személyes adatának kezelésével kapcsolatos kérésére az érkezésétől számított 15 napon, tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 napon, belül írásban választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. –ben meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. Adatkezelő kérelmet csak az Infotv. –ben meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással és írásban kerül sor. Indokolt tiltakozás esetében az adatot kezelő részleg vezetője az Infotv.-ben meghatározottak szerint jár el.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Név:                                                    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                                           1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:                                              www.naih.hu

5. Honlap adatkezelése

Adatkezelő a www.hoteldivinus.hu és a www.divinushotel.hu címeken üzemeltet honlapokat.

Adatkezelő által működtetett honlapokhoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapokon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető.

A honlapon a Google Analytics a webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására használja.

adatkezelés célja: honlapot látogatók tevékenységének elemzése, az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a felhasználó számítógépének böngésző és az operációs rendszerének típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k),

adatkezelés jogalapja: az Infotv. szerinti érintetti önkéntes hozzájárulás

adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 2 évig

adattárolás módja: elektronikusan

6. Szállodai szolgáltatással kapcsolatos tevékenységek adatkezelése

Az érintettek a szállodába történő bejelentkezés során egy regisztrációs lapot (Bejelentkező lapot) töltenek ki. A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványon az alábbi adatokat kéri el Adatkezelő: név, születési idő, állampolgárság, lakcím, személyi igazolvány, vagy útlevélszám, fizetés módja, érkezés, távozás ideje, egyéb elérhetőség: telefonszám, e-mail cím (e-mail cím esetében a marketing célú körlevelekre való jelentkezés lehetősége), gépkocsi rendszáma.

adatkezelés célja: a szállodába történő bejelentkezés biztosítása, ügyfelek számára szobák kiadása, marketing tevékenység,

kezelt adatok köre: érkezés-utazás időpontja, foglalási szám , név, születési hely és  idő, állampolgárság, lakcím, személyi igazolvány, vagy útlevélszám, fizetés módja, érkezés, távozás ideje, egyéb elérhetőség: telefonszám, e-mail cím (e-mail cím esetében a marketing célú körlevelekre való jelentkezés lehetősége), gépkocsi rendszáma.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: számviteli törvény szerinti 8 év

adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon

7. Rendezvény szervezés és terembérlés

A szállodában lehetőség van terembérlésre, ebben az esetben a Megrendelő köt szerződést a Szolgáltatóval. A szerződéskötéshez szükséges adatokat elektronikus ügyfélnyilvántartó rendszerben rögzítik. A szerződéseket papíralapon tárolják.

adatkezelés célja:  rendezvények szervezése, terem bérbeadása

kezelt adatok köre: bérleti szerződésen szereplő adatok: név, cím, adószám, telefonszám, e-mail cím,

adatkezelés jogalapja: az Infotv. szerinti érintetti önkéntes hozzájárulás

adattárolás határideje: az elektronikusan felvett adatok adattárolási határideje: 1 év, papíralapú adatok esetében: 5 év, számlázási adatokat a számviteli törvény szabályozza ami 8 év,

adatkezelés módja: elektronikusan és papíralapon

8. A 3. országbeli állampolgárok nyilvántartása

A bejelentkezés szabályai szigorúbbak a 3. országbeli állampolgár esetén a 2007. évi II. törvény alapján mint az EU tagállamaiból érkezők esetén.  Az  EU Tagállamokból érkezett vendégek részére ill. az alábbi kivételekből érkezőkkel nem kell  külön nyilvántartást kitöltetni, minden más országból érkezőknek igen.

Az Európai Gazdasági Térség tagjai az Európai Unió tagállamai mellett az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagjai közül: Izland, Norvégia és Liechtenstein. Az EFTA negyedik tagja, Svájc az Unió piacához kétoldalú szerződésekkel kapcsolódik, nekik sem kell kitölteni a nyilatkozatot.

Minden más országból érkezett vendégnek ki kell tölteni a 3. országbeli állampolgárok nyilvántartására vonatkozó formanyomtatványt bejelentkezéskor. Harmadik országbeli állampolgárnak kell tekinteni:

-az ellenkező bizonyításig azt a személyt, aki állampolgársága igazolására harmadik ország által kiállított érvényes úti okmányt használ fel, vagy

-azt a személyt, aki nem valószínűsíti, hogy külön törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

A formanyomtatványon szereplő adat rögzítésre kerül a Hostware szállodai programban, ezután papíralapon zárt szekrényben kerül tárolásra minimum 8 évig.

Adatkezelő a 3. országból érkező álampolgárok nyilvántartását az illetékes regionális idegenrendészeti igazgatóság részére a tárgyévet követő március 31-ig megküldi.

adatkezelés célja: a szállodába történő bejelentkezés biztosítása, ügyfelek számára szobák kiadása, törvényi kötelezettség teljesítése

kezelt adatok köre: név, születési idő, állampolgárság, lakcím, személyi igazolvány, vagy útlevélszám, fizetés módja, érkezés, távozás ideje, vízum száma

adatkezelés jogalapja: 2007. évi II tv

adattárolás határideje: számviteli törvényben megállapított 8 év

adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon

9. Idegenforgalmi adó nyilvántartása

adatkezelés célja: a helyi idegenforgalmi adó megfizetéséhez kapcsolódó jogviszonyok igazolása. Ezen belül – adókötelezettség, mentesség feltételeinek biztosítása, ellenőrizhetőség, törvényi kötelezettség teljesítése,

kezelt adatok köre: név, születési idő, állampolgárság, lakcím, személyi igazolvány, vagy útlevélszám, fizetés módja, érkezés, távozás ideje, vízum száma

adatkezelés jogalapja: 1990 C. tv.

adattárolás határideje: számviteli törvény szerinti 8 év

adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon

10. Ajánlatkérés során felmerülő adatkezelés

Az érdeklődőnek (továbbiakban érintett) lehetősége van a Divinus Szállodától ajánlatot kérni. Ezt megteheti az: online szobafoglalási felületen keresztül, e-mailben, telefonon, telefaxon, levélben. Ajánlatkérés során Érintett a tartózkodással kapcsolatos adatokon kívül megadja Adatkezelő részére a következő adatait: név, e-mail cím, telefonszám.

adatkezelés célja: kapcsolat felvétel és kapcsolattartás mely során Érintett tájékoztatást kér Adatkezelő egyes szolgáltatásairól és annak részleteiről

kezelt adatok köre: név, e-mail címe, telefonszám,

adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása

adattárolás határideje: beérkezéstől számított 30 nap

adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon

11. Szobafoglalás során felmerülő adatkezelés

A szobafoglalónak (továbbiakban érintett) lehetősége van a Divinus Szállodában szobát foglalnia. Ezt megteheti az: online szobafoglalási felületen keresztül, e-mailben, telefonon, telefaxon, levélben. Szobafoglalás során Érintett a tartózkodással kapcsolatos adatokon kívül megadja Adatkezelő részére a következő adatait: név, e-mail cím, telefonszám, fizetési mód, számlázási cím, nemzetiség és különleges esetekben (ifa mentesség) az életkorát.

adatkezelés célja: szobafoglalással kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás, szállásfoglalások nyilvántartása és teljesítése,

kezelt adatok köre: név, e-mail címe, telefonszám, fizetési mód, számlázási cím, nemzetiség, életkor,

adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása

adattárolás határideje: számviteli törvény szerinti 8 év,

adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon

12. Panaszkezelés során felmerülő adatkezelés

Szóbeli panaszt tehet személyesen a szálloda területén, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1. vagy telefonon a szálloda központi telefonszámán +36-52/510-900

Nem személyesen tett bejelentés tehető telefonon vagy írásban.

 • telefonon az +36-52/510-900-as számon
 • postai úton a 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1. sz. alatt
 • vagy e-mailben a front@hoteldivinus.hu címre küldve.

Adatkezelő minden esetben írásba foglalja a panasszal kapcsolatos intézkedéseit és indokolással ellátva a panaszosnak (a Fogyasztóvédelmi törvénnyel megegyezően) a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldi, kivéve, ha a vendég a panaszát szóban közli és Adatkezelő az abban foglaltaknak azonnali hatállyal eleget tesz.

 A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

 • az ügyfél neve; lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 • az ügyfél panaszának részletes leírása és az ügyfél által bemutatott dokumentumok bemutatása;
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása;

adatkezelés célja: panaszok rögzítése és kivizsgálása,

kezelt adatok köre: az ügyfél neve, lakcíme, levelezési címe,  a panasz előterjesztésének helye- ideje-módja, a panasz leírása,a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje, a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

adatkezelés jogalapja: az Infotv. szerinti érintett önkéntes hozzájárulása és a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott jogalap

adattárolás határideje: panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Adatkezelő 5 évig megőrzi adatkezelés módja: elektronikusan és papíralapon

13. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő honlapján, az érkezéskor kitöltött bejelentő lapon, ajánlatkérés vagy szobafoglalás során az érintettnek lehetősége van Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Adatkezelő rendszeres időközönként a hírlevélre feliratkozók részére ajánlatokat, híreket tartalmazó online típusú és marketing célú leveleket küld. A hírlevelekre történő feliratkozásnál szükséges a név és az e-mail cím megadása. A leiratkozási lehetőséget minden levélben egy link, honlapon egy elkülönített felület biztosítja. Ezen kívül lehetőség van Adatkezelő képviselőjét értesítve lekerülni a hírlevélről.

adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím

adatkezelés jogalapja: az Infotv. szerinti érintett önkéntes hozzájárulása

adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig

adattárolás módja: elektronikusan

14. Kamera rendszer használatával kapcsolatos adatkezelés

A Divinus Szálloda területén megfigyelőrendszer került kiépítésre. A kialakítás a 2012. évi I. törvényt ( a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt ( a továbbiakban: Infotv. ), a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv. ), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek megfelelően történt. Adatkezelő kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzéseket helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.

A kamerák elhelyezésének célja kizárólag az Adatkezelő területén tartózkodó természetes személyek életének, testi épségének, valamint az ott található vagyontárgyak védelme. Ennek keretében az elsődleges cél a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a bekövetkezett események felderítését szolgáló hatósági eljárásokhoz bizonyítékok, bizonyítási anyagok szolgáltatása.

A területek ellenőrzését és megfigyelését jelenleg 96 db biztonsági kamera látja el, amelyek folyamatosan készítenek felvételt. Egyes kamerák az épület folyosóinak és nagy értékű eszközökkel, berendezésekkel, használati tárgyakkal felszerelt helyiségeinek megfigyelésére irányulnak.

A képfelvételek kezelésével, ellenőrzésével összefüggő szakmai műveletek elvégzésére és a törvényben előírt Adatkezelői és Adatfeldolgozói tevékenység elvégzésére írásbeli megállapodás alapján adatfeldolgozóként a Target Group FM Kft.  (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) jogosult.

adatkezelés célja: az Adatkezelő területén tartózkodó természetes személyek életének, testi épségének, valamint az ott található vagyontárgyak védelme,

kezelt adatok köre: A Divinus Szálloda területén tartózkodó természetes személyek arcképmása és egyéb személyes adatai,

adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,

adattárolás határideje: felhasználás hiányában 3 munkanap,

adattárolás módja: elektronikusan

15. Adatbiztonság

Adatkezelő az előírások betartása mellett minden szükséges lépést megtett az adatkezelési eljárás során birtokába került adatok lehető legmagasabb szintű biztonsága érdekében. Az adatok a Divinus Szálloda területén lévő szerverteremben elhelyezett szervereken kerülnek tárolásra. A szerverterem – lopás és rongálás elleni védelemmel van ellátva, klimatizálással állandó páratartalom és hőmérséklet biztosított; áramkimaradás esetére a szerverek szünetmentes áramellátása biztosított, tűzjelző és automatikus tűzoltó rendszer került kiépítésre, a tűzjelző rendszer kapcsolatban van a 24 órás portaszolgálattal, a terembe csak arra jogosult személyek juthatnak be szigorú nyilvántartás mellett.

Az öt darab szerveren tükrözéssel, aktív vírusvédelemmel, külső hozzáférés letiltásával, aktív tűzfalakkal és biztonsági hozzáférési kód használatával biztosított az adatok védelme és megőrzése.

Adatfeldolgozó a honlap üzemeltetésére, a szerverek karbantartására és azok adatvédelmének szoftveres biztonságára vonatkozóan a Global Software Kft.-vel. Címe: 4026 Debrecen, Kassai út 26.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlap üzemeltetés és adathordozók szoftveres és hardveres karbantartása. Adattovábbítás jelen adatkezeléshez nem kapcsolódik

16. Adatvédelemért felelős munkatárs neve és elérhetőségei:

Szoboszlai Attila, szállodai üzletvezető

front@hoteldivinus.hu
Tel: +36-52-510-902

Érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:                  1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon:                               +36 -1-391-1400
Fax:                                       +36-1-391-1410
E-mail:                                  ugyfelszolgalat@naih.hu